Til andelseierne i Gartnerboligen Borettslag
Ordinær generalforsamling 2023
Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.
Gartnerboligen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling
08. mai 2023.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt, hvor og hvordan møtet skal avholdes.
Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 10. april 2023.For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.
Forslag sendes til: gartnerboligen@styrerommet.no
Hilsen
Gartnerboligen Borettslag
Styret
18.03.2023