Husordensregler

Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for
sameiet.

§1. Hensikt

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i
tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg i
eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller oppholder seg på
sameiets eiendom. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte
kontakt med hverandre Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for
hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.
Sameier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i
husstanden og gjøres kjent for leietakere og andre som gis adgang til boligen.

§ 2. Hensynet til øvrige beboere

Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte
være til skade eller ulempe for andre sameiere eller beboere.

Det skal være alminnelig ro mellom kl 23.00 og 07.00, på fredager, lørdager og helligdager
mellom kl. 24.00 og 07.00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og
vinduer og dører skal holdes lukket under arrangementet. Beboerne skal påse at
fellesdører/ytterdører er låst til enhver tid. Det er ikke tillatt med røyking innendørs i
fellesarealene.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig
sjenanse for naboene. På søndager og helligdager skal støyende arbeider unngås.

§ 3. Orden i fellesområdene

Sykler, barnevogner, sportsutstyr, leker og lignende skal ikke hensettes i oppganger,
portrom, plen og lekeområder. Private gjenstander skal ikke oppbevares i oppganger og
korridorer.

Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting.
Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. Beboerne
oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og alle må medvirke til at området
i og rundt eiendommen holdes ryddig og pent.

§ 4. Rensing av sluk på terrasse/balkong

For å unngå skade må den enkelte sameier påse at sluk på terrasse/balkong holdes fritt for
løv, is og lignende slik at avløp virker tilfredsstillende.

Dersom det oppstår skade som følge
av manglende rensing av sluk, kan den enkelte sameier måtte dekke utbedringskostnadene.

§ 5 . Avfallshåndtering

Enhver forsøpling av eiendommen herunder fortau, ganger, trapper, fellesareal og
søppeldeponi er ikke tillatt.

Husholdningsavfall skal kildesorteres etter kommunens anvisning. Avfallsbeholder skal kun
inneholde kildesortert husholdningsavfall i blå, grønne og restavfallsposer. Papp, kartong,
papir og gavepapir må legges i egen papirbeholder.

Glass og metallemballasje skal leveres
på egne returpunkter eller gjenbruksstasjoner utenfor sameiets område. Hageavfall, store
gjenstander og byggeavfall skal leveres til kommunens gjenbruksstasjoner.

Det må ikke settes avfall utenfor søppelcontainerne. Det må heller ikke hensettes avfall i
fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.

§ 6. Arbeider som krever autorisert personell

Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av
autoriserte firmaer pga. fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Uvedkommende
gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes. Elektrikerarbeid skal
utføres av autoriserte firmaer.

§ 7. Fasadeendringer

Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av
vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte
bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, parabol, endring av utvendige farger etc,
kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret.

Videre kreves styrets godkjennelse for
arbeider som berører fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan
medføre en særlig risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene.

§ 8. Brannforebyggende sikkerhet

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat/brannslange og en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han
eller hun rår over. Det bør være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at
det utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en gang pr. år.

§ 9. Bruk av grill

Det er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill på balkong/terrasse. Gassbeholdere må
oppbevares forskriftsmessig.

Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene.

§ 10. Dyrehold

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse eller ulempe for de øvrige beboerne.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og
    straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor
    sameiets område.
  2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.
  3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

§11. Brudd på husordensreglene

Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre
sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over
forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom.

Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret.

§ 12. Endring av husordensreglene

Husordensreglene kan endres av sameiermøtet. Vedtak om endring skjer med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.