Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 18.08.2022
Folie på glassrekkverk
Styret har undersøkt mulighetene for folie på glassrekkverk til balkonger og terrasser.
Tilbakemeldinger fra Oslo Kommune, plan og bygg, er at foliering er søknadspliktig fordi foliering folieringen vil endre byggets karakter. Videre vil det måtte søkes med bilde som viser hvilke leiligheter som vil ha foliering.
Styret kan ikke se at det under disse forutsetninger er grunnlag for å gå videre med generelle retningslinjer for foliering da forutsetninger var at dette var frivillig og skulle kunne endres over tid.
Varme leiligheter
Styret har engasjert Itech AS til å i samarbeid med styret gjennomføre prosjekt i henhold til vedtak fra generalforsamling.
Prosjektet er i gang med undersøkelser av bygg-dokumentasjon (FDV) og gjennomgang av reklamasjoner og tiltak.
Alle andelseiere vil få tilsendt en link til spørreundersøkelse som vi ønsker så mange som mulig besvarer.
I et utvalg av leiligheter vil Itech måle temperaturer ved forskjellige utetemperaturforhold.
Det vil også bli foretatt inspeksjoner av rørføringer, varmesentral etc.
Beplantning
Det er plantet nye bøketrær, busker, stauder og sommer-planter på fellesarealer foran terrasser på bakkeplan. Styret håper alle tar seg tid til å nyte synet av våre fellesarealer slik de framstår på denne årstiden.
Skjeggkre
Det er på nytt påvist skjeggkre i en leilighet og i et fellesareal. Skjeggkre er et svært vanlig innsekt/skadedyr og er ufarlig. Skjeggkre lever av cellulose og kommer ofte inn i leiligheter og hus med pappemballasje. De sprer seg ikke via våre rør, men kan spre seg via åpne dører, sprekker og utettheter mellom leiligheter.
Det ble i 2021 gjennomført en sanering i leiligheter som hadde påvist skjeggkre. Borettslagets forsikring dekket denne saneringen, men dekker ikke flere saneringer.
For å kartlegge omfang av ny spredning, ber vi om at alle andelseiere setter ut limfeller med åte i egen leilighet. La fellene stå i minimum 4 uker og så rapporter til styret om eventuelle funn innen 01.10.2022. Styret vil sette ut limfeller i borettslagets fellesarealer. Limfeller med åte vil fange over 90% av alle forekomster.
Dersom det ikke er vesentlig spredning, vil styret be den enkelte andelseier kontakte skadedyrsfirma for utrydding. Dersom det er stor spredning vil styret i samråd med et skadedyrselskap gjøre felles tiltak. Kostnader for sanering dekkes ikke av forsikring og må betales av andelseiere.
Fjernvarme
Det er ikke igangsatt målinger av forbruk av varmt radiatorvann og varmt tappevann pr leilighet. Alle andeler blir belastet utfra leilighetens kvm. Årsak til dette er at målere viste feil data og at administrasjonskostnader for avlesning og fakturering er svært høye.
Feil med målere skal være rettet. Styret vil nå teste og kvalitetssikre installert system i løpet av høsten og styret vil deretter så raskt som mulig innkalle til digital ekstraordinær generalforsamling for at vi sammen skal avgjøre om oppstart.
Mail-adresser
Styret minner igjen om riktig mail-adresse til styret som er Gartnerboligen@styrerommet.no
Reklamasjoner
Styret tar ansvar for oppfølging av reklamasjoner som gjelder fellesarealer.
Reklamasjoner for den enkelte leilighet mot utbygger må følges opp av andelseier.
Dette gjelder også eventuelle reklamasjoner om varm leilighet. Styrets oppgave er oppfølging av prosjekt varme leiligheter slik det er besluttet på generalforsamling, men styret overtar ikke ansvar for den enkelte andelseiers reklamasjon.
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder