Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 20.11.2022
Varme leiligheter
Itech AS har levert en fyldig rapport til styret. Rapporten er lagt tilgjengelig i sin helhet på Vibbo. Rapporten er behandlet i styret og sendt utbygger. Utbygger vil så raskt som mulig lage framdriftsplan for foreslåtte tiltak.
Styret vil følge opp alle tiltak i rapporten og ta initiativ til et informasjonsmøte rett etter jul.
Styret minner om at feil i egen leilighet må meldes til utbygger som en reklamasjon.
Fjernvarmeavregning
Utbygger er i gang med rettelser og kontroll og kvalitetssikring av målere.
Styret vil forsikre seg om at måleresultater er korrekte før vi setter i gang med fakturering etter forbruk. Styret kan ikke si nøyaktig når fakturering etter forbruk vil state opp.
Endringer i felleskostnader (husleie)
Felleskostnader ble ikke endret fra 2021 til 2022 og vi har ikke endret i løpet av 2022 trass i høye energi/fjernvarmekostnader. Vi må dessverre nå øke kostnader noe fra 01.01.2023 for å dekke prisstigning og økte energikostnader.
Økningene blir som følger:
Felleskostnader utenom energikostnader økes fra kr 32,10 til kr 33,00 pr m2 (+ 2,80 %)
Felleskostnader energi økes fra kr 11,50 til kr 13,10 pr m2 (+ 10,91 %)
(Felleskostnader energi = Varmt vann og oppvarming til alle leiligheter og elektrisitet i fellesarealer)
Totalt utgjør dette for en leilighet på 80 m2 kr 200,- pr måned.
I tillegg har Telia økt TV/Bredbåndkostnadene med kr 40,- pr leilighet.
Oppbevaring i fellesarealer
Styret gjentar at det ikke er tillatt å oppbevare private eiendeler i fellesarealer som korridorer og trapperom. Dette av hensyn til rømningsveier og brannsikkerhet.
Dette gjelder også arealer under trappoppgang på garasjenivå.
Hensatte eiendeler under trapp i 89 A må fjernes snarest.
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder