Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 22.10.2022
Varme leiligheter
Itech AS er ferdig med målinger, befaring og undersøkelser. Rapport vil foreligge i løpet av november. Styret vil snarest etter dette legge ut informasjon på Vibbo om resultater og forslag til tiltak.
Skjeggkre
Det er meldt inn svært få funn av skjeggkre (3 leiligheter) med enkelte forekomster. Ingen funn av skjeggkre i feller i fellesområder.
Med bakgrunn i få funn, vil det ikke bli igangsatt felles tiltak for alle leiligheter da dette har en kostnad på mellom 300.000 og 400.000 kr. Kostnad dekkes ikke av forsikring.
De leilighetene som har forekomst av skjeggkre oppfordres til selv å ta initiativ til utrydding i egen leilighet.
Skjeggkre blir et mer og mer vanlig insekt i Norge og spredning skjer hovedsakelig med pappemballasje. Det forventes at spredning vil skje til svært mange husstander i løpet av få år.
Ha gjerne stående feller med åte i din leilighet for å fange opp forekomster og hindre spredning.
Fjernvarmeavregning
Kontroll og kvalitetssikring av målere viser at måleresultater fortsatt er feil. Noen målere viser negativt forbruk og avvikene mellom enkelte leiligheter er urimelig store.
Styret har kontaktet utbygger som retter feil og foretar en ny kontroll og måling for oktober.
Styret kan ikke igangsette fakturering etter forbruk før vi er sikre på at måleresultater er korrekte og at vi får en riktig fordeling av kostnadene for oppvarming og varmt tappevann.
Endringer i felleskostnader (husleie)
Felleskostnader (husleie) er ikke endret fra 2021 til 2022 trass i svært høye energikostnader.
Økte energikostnader og generell prisstigning på mange av våre avtaler og på kommunale utgifter tilsier at styret må justere noe på husleie fra 2023. Vi vil komme tilbake til størrelse på justeringer i løpet av november.
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder